ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN “PROFILPLAST BV” (DOSSIERNUMMER KVK 14040860) EN/OF “PROFILPLAST PIPESYSTEMS BV” (DOSSIERNUMMER KVK 14098149) GEVESTIGD TE SITTARD (VERSIE D.D. DECEMBER 2009)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Profilplast BV en/of Profilplast Pipesystems BV zijn de gebruikers van deze voorwaarden en zal/zullen hierna worden aangeduid met “Profilplast”.

2. Onder “Afnemer” wordt verstaan iedere (rechts)persoon tot wie Profilplast haar aan- biedingen/adviezen richt, alsmede die aan Profilplast een opdracht verstrekt, respectieve- lijk degene aan wie Profilplast een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Profilplast een overeenkomst aangaat en voorts tot die (rechts-) persoon waarmee Profilplast in enige rechtsbetrekking staat.

3. Onder “zaken” wordt verstaan al hetgeen, waaronder diensten, onderwerp is van de rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Profilplast gedane aanbie- dingen/gegeven adviezen, op alle aan Profil- plast verstrekte opdrachten en op alle met Profilplast gesloten overeenkomsten.

2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt over- eengekomen.
3. De algemene voorwaarden van de Afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Profil- plast zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrij- blijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaar- ding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Profilplast het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Profilplast kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Afnemer redelij- kerwijs kan begrijpen dat de offertes of aan- biedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat (-ten).

2. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door Profilplast verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren zaken.

3. Alle opgegeven prijzen gelden voor levering Ex Works, conform de Incoterms 2000, en zijn exclusief BTW en andere heffingen van over- heidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waar- onder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of op- dracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfac- toren (waaronder ondermeer zijn te verstaan lonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, vracht- en assurantiekosten etc.) en/of indices (waar- onder ondermeer de Consumenten Prijs Index en de Kunststof Index) een verhoging onder- gaan, is Profilplast gerechtigd deze verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen. Indien de verhoging in het totaal meer bedraagt dan 8% van de oorspronkelijk opgegeven prijs heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. De Afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 5 werkdagen nadat Profilplast kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verho- gen.

5. Profilplast is eerst gebonden indien zij een bij haar geplaatste order of een door haar geplaatste order heeft bevestigd.
6. Een schriftelijke orderbevestiging bevat de enige juiste weergave van de gemaakte afspra- ken, tenzij de Afnemer binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de order- bevestiging bij aangetekend schrijven de juist- heid heeft betwist. Profilplast heeft vervolgens het recht de order te annuleren. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van de Afnemer.

7. De gegevens/stukken uit de administratie van Profilplast leveren dwingend bewijs, tenzij het tegendeel door de Afnemer wordt bewezen.

8. Indien aan Profilplast op grond van een monstertekening, model etc. een order is verstrekt en deze order door Profilplast is aanvaard, is Profilplast gerechtigd de overeen- komst te beëindigen, indien na de aanvang van het productieproces blijkt dat de zaak niet con- form de oorspronkelijk bedoelde productie- methode is te vervaardigen, tenzij de Afnemer bereid is de noodzakelijke meerkosten voor zijn rekening te nemen.

ARTIKEL 4: LEVERTIJDEN, LEVERING EN RISICO OVERGANG
1. Onder levertijd wordt mede verstaan de tijd die nodig is om een advies uit te brengen, een vervanging te doen, om een opdracht uit te voeren of om een werk tot stand te brengen. 2. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te be- schouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, het doen van een vervanging, het uitbrengen van een advies, de uitvoering van een opdracht of het tot stand brengen van een werk dient Profilplast steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Profilplast een redelijke termijn worden gegund om als- nog aan haar verplichtingen te voldoen. Over- schrijding van de levertijd door Profilplast geeft aan de Afnemer geen recht op ontbin- ding van de overeenkomst of enige schadever- goeding van Profilplast, tenzij Profilplast, nadat zij door de Afnemer in gebreke is gesteld, niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn tot prestatie is overgegaan.
3. De overeengekomen levertijd gaat in wan- neer de overeenkomst tot stand gekomen is, over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen, schema’s e.d. in het bezit zijn van Profilplast (en een eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvan- gen).
4. Profilplast gaat er bij vaststelling van de le- vertijd van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die Profilplast op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Profil- plast bekend waren ten tijde van de vaststel- ling van de levertijd, kan Profilplast de levertijd verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
5. Indien er sprake is van meerwerk dan is Profilplast gerechtigd de levertijd dienovereen- komstig te verlengen.
6. Indien Profilplast gerechtigd is tot opschor- ting, wordt de levertijd overeenkomstig ver- lengd.
7. Indien de Afnemer een afroeporder plaatst dan kan Profilplast de Afnemer te allen tijde verplichten tot afname over te gaan. Profilplast doet dit door mededeling aan de Afnemer van de termijn waarbinnen de order dient te zijn afgenomen. Na het verstrijken van deze termijn is Profilplast gerechtigd opslag- kosten en administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van maandelijks 2% over het totaalbedrag van de order en met een minimum van € 100,00.
8. Iedere andere order dient door de Afnemer binnen twee weken te zijn afgenomen. Na het verstrijken van deze termijn is Profilplast gerechtigd opslagkosten en administratiekos- ten in rekening te brengen ter hoogte van maandelijks 2% over het totaalbedrag van de order en met een minimum van € 100,00.
9. Tenzij anders overeengekomen, vinden alle binnenlandse leveringen plaats Franco onge- lost, onder eigendomsvoorbehoud. De ver- kochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de Afnemer.
10. Tenzij anders overeengekomen, vinden alle buitenlandse leveringen plaats Free Carrier Sittard, conform de Incoterms 2000. De ver- kochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de Afnemer.

ARTIKEL 5: TEKENINGEN

1. Tekeningen, ontwerpen, schetsen, schema’s,

etc., ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst direct of namens de Afnemer aan Profilplast verstrekt, worden eigendom van Profilplast en blijven dat, ook nadat de overeenkomst geheel ten uitvoer zal zijn gelegd.

2. Profilplast is op geen enkele wijze aanspra- kelijk voor onjuistheden en/of onvolledig- heden in de tekeningen, ontwerpen etc. of in andere gegevens of adviezen, die Profilplast van de zijde van de Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ver- strekt. Profilplast mag zonder tot enig onder- zoek te zijn verplicht, op de juistheid daarvan afgaan. De Afnemer vrijwaart Profilplast tegen eventuele uit bedoelde onjuistheden en/of on- volledigheden voortkomende aanspraken.

3. Constructietekeningen, ontwerpen, schet- sen, schema’s etc. worden door of in opdracht van Profilplast naar beste weten vervaardigd. Voor eventuele onjuistheden in deze tekenin- gen, ontwerpen etc. aanvaardt Profilplast echter geen enkele aansprakelijkheid, behou- dens in geval van grove schuld of opzet zijdens Profilplast.

4. Constructietekeningen, ontwerpen, schet- sen, schema’s etc. die door of in opdracht van Profilplast zijn vervaardigd mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Profilplast noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden op enigerleiwijze getoond of ter hand gesteld of voor welk doel dan ook wor- den gebruikt. De Afnemer is tegenover Profil- plast aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat derden deze tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen etc., die door of in opdracht van Profilplast zijn vervaardigd, dienen op eerste verzoek onmiddellijk aan Profilplast te worden teruggegeven.

ARTIKEL 6: ADVIES, LADEN EN LOSSEN, OPSLAG, MONTAGE EN GEBRUIK
1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan van Profilplast ontvangen adviezen en informatie, als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
2. Advisering door Profilplast, in woord, ge- schrift door enig ander communicatiemiddel of door middel van proeven, met betrekking tot eigenschappen, de toepassing en het gebruik van de zaken van Profilplast vindt naar beste inzicht en vermogen plaats, doch deze adviezen gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele rechten van derden.
3. De Afnemer dient altijd te controleren en te onderzoeken of de door Profilplast gegeven adviezen, geleverde zaken en/of het door Profilplast uitgevoerde werk de eigenschappen bezit die voor het door hem beoogde gebruik noodzakelijk zijn.
4. Adviezen van Profilplast ontslaan de Afnemer niet van zijn controleplicht en onder- zoeksplicht.
5. Indien Profilplast advies inwint bij derden, dan vindt die advisering altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van die derden.
6. Toepassing, gebruik en verwerking van de zaken vinden plaats buiten de controlemoge- lijkheden van Profilplast en vallen derhalve altijd onder de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer.
7. De Afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen en/of de opslag en/of de montage geschiedt onder de juiste omstandig- heden en volgens de geldende voorschriften. 8. De Afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen en/of de opslag en/of de montage geschiedt door gekwalificeerd perso- neel.
9. De Afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen en/of de opslag en/of de montage geschiedt met de geschikte hulp- middelen/gereedschappen.

ARTIKEL 7: BETALINGSVOORWAARDEN

1. Alle overeenkomsten worden gesloten in euro’s. Betaling dient te geschieden in euro’s. Indien de Afnemer kiest voor betaling in vreemde valuta, dan dient betaling te geschie- den tegen de dagkoers van de dag der beta-

ling, vermeerderd met een opslag van 5% voor afhandelingskosten.
2. Betaling dient te geschieden – zonder af- trek/korting of beroep op enige verrekening – binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen moeten plaatsvinden op een door Profilplast aan te geven bank- of girorekening, tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen. 3. Indien de vordering van Profilplast niet krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, is Profilplast gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand – of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is – ingaande 30 dagen na (deel)factuur- datum of de overeengekomen betalings- datum. Indien de Afnemer na sommatie in gebreke blijft met betaling, is Profilplast bovendien gerechtigd het door de Afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incasso- kosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,00.

4. Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Profilplast gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, evenals in geval van faillissement, surseance van beta- ling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Profil- plast het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, of wel de uitvoe- ring van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Profilplast tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

5. Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Profilplast gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van beta- ling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer worden alle vervallen en toekom- stige termijnen of bedragen van de gehele be- stelling en/of de gehele opdracht en/of het gehele aangenomen werk, ineens opeisbaar en verschuldigd. Profilplast heeft in die geval- len recht op betaling van het gehele opeisbare bedrag.

6. In ieder geval heeft Profilplast recht op vergoeding van de wel door Profilplast uitge- voerde werkzaamheden, onverminderd het recht van Profilplast om in verband met de opschorting of ontbinding van de Afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vor- dering welke Profilplast op de Afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

7. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Profilplast gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Afnemer op verzoek en ten genoegen van Profilplast zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de over- eenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft Profilplast het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terug- werkende kracht als ontbonden te beschou- wen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van Profilplast op vergoeding van kosten, rente en schade.

ARTIKEL 8: ONTBINDING

1. Zolang Profilplast niet in gebreke is met de uitvoering van enige op haar rustende verbin- tenis dan is ontbinding van een overeenkomst niet mogelijk. Dit geldt ook indien de afnemer de overeenkomst of de bestelling wil wijzigen of annuleren.

2. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schrifte- lijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de Afnemer een schriftelijke ontbin- dings verklaring tot Profilplast richt, zal de Afnemer te allen tijde Profilplast eerst schrif- telijk in gebreke stellen en deze een redelijke

termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te her- stellen, welke tekortkomingen de Afnemer nauwkeurig en gespecificeerd schriftelijk dient te melden.

3. De Afnemer heeft geen recht de overeen- komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

4. Indien Profilplast instemt met ontbinding, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en ge- derfde winst. Deze vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 30 % van de prijs (excl. BTW) die de Afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst aan Profilplast had moe- ten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbin- ding kan de Afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Profilplast verrichte prestaties en heeft Profilplast onver- kort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

1. Alle door Profilplast in het kader van deze overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Profil- plast, totdat alle vorderingen die Profilplast uit welke hoofde dan ook op de Afnemer heeft of zal verkrijgen, volledig zijn voldaan en de Afne- mer ook voorts alle overige verplichtingen uit de met Profilplast gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. De Afnemer is, zolang hij de in art. 9.1 bedoelde vorderingen niet heeft voldaan dan wel zijn verplichtingen niet deugdelijk is nage- komen, niet gerechtigd op de door Profilplast geleverde zaken een pandrecht of een bezit- loos pandrecht te vestigen, in eigendom tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht te verlenen.

3. Indien derden beslag leggen op de onder ei- gendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel derden daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht om Profilplast daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 4. De Afnemer is verplicht de zaken die door Profilplast onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Profilplast te be- waren, en voorts om steeds al datgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag wor- den om de eigendomsrechten van Profilplast veilig te stellen.

5. Indien de door Profilplast geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken en Profilplast haar eigendomsvoorbehoud deswege niet kan inroepen, is de Afnemer ver- plicht een pandrecht te vestigen ten behoeve van Profilplast op de nieuw gevormde zaken. 6. Ingeval de Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens Profilplast niet nakomt of in betalingsmoeilijk- heden verkeert, is Profilplast zonder ingebreke- stelling gerechtigd de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken, zowel de oor- spronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De Afnemer machtigt Profilplast en door Profiplast aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.

7. Profilplast verschaft aan de Afnemer op het moment dat de Afnemer al zijn betalingsver- plichtingen uit deze en soortelijke overeen- komsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pand- recht van Profilplast, ten behoeve van andere aanspraken die Profilplast op de Afnemer heeft. De Afnemer zal op een eerste verzoek van Profilplast zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ARTIKEL 10: GARANTIE

1. Op geleverde gebruikte zaken wordt door Profilplast geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is over- eengekomen.

2. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Profilplast geen garantie verstrekt. 3. Toezeggingen van de fabrikant buiten de door hem gestelde garantiebepalingen binden Profilplast op geen enkele wijze en kunnen Profilplast derhalve nimmer worden tegen-

geworpen.
4. De overeengekomen garantie wordt pas van kracht wanneer aan de eventuele installatie-, plaatsings- & onderhoudvoorschriften is vol- daan. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slij- tage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of water- schade of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
5. Garantie geldt slechts indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Profilplast heeft voldaan.
6. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Profilplast in rekening worden gebracht.
7. Ten aanzien van de door Profilplast verstrekte adviezen in welke vorm dan ook, in woord, geschrift of door middel van proeven, met betrekking tot de technische toepassing en het gebruik van de zaken van Profilplast, worden geen resultaatsgaranties verstrekt.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

1. Profilplast kan in de uitvoering van enige overeenkomst niet aansprakelijk worden ge- houden voor enige door de Afnemer geleden schade, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van handelen met opzet of grove schuld van de zijde van Profilplast, onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel.

2. Profilplast kan buiten de uitvoering van enige overeenkomst niet aansprakelijk worden gehouden voor enige door de Afnemer gele- den schade, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van handelen met opzet of grove schuld van de zijde van Profil- plast, onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel.

3. In alle gevallen komt slechts voor vergoeding in aanmerking door de Afnemer geleden directe schade.
4. In alle gevallen komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Profil- plast verzekerd is.

5. Indien het voor Profilplast ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet voor redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in dit artikel af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver- goeding van de schade beperkt tot het netto factuurbedrag dat door Profilplast in rekening is gebracht.

6. Onder “directe schade” als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
• Redelijke kosten ter vaststelling van de oor-

zaak en de omvang van de schade, voor zover de schade betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Profilplast aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Profilplast toegerekend kunnen worden;

• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, indien en voorzover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Profilplast is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook -, ontstaan doordat Profilplast zich bij de uitvoering van de over- eenkomst heeft gebaseerd op door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolle- dige gegevens, waaronder begrepen tekenin- gen, schetsen, schema’s ontwerpen etc.. Profilplast is evenmin aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van ge- gevens, welke Profilplast door of vanwege de Afnemer zijn verstrekt.

8. Profilplast is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzetschade, gederfde winst) door welke oorzaak dan ook ontstaan.

9. In geval niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op Profilplast mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door Profilplast ge- leverde zaken of de door Profilplast verrichte werkzaamheden.

10. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag

van de door Profilplast geleverde zaken c.q. die door Profilplast uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan Profilplast schadeplichtig is.

11. Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aanspra- kelijkheid van Profilplast, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting) bedongen bij de desbe- treffende overeenkomst voor de prestaties van Profilplast in de periode van 3 maanden voor- afgaande aan het verzuim van Profilplast danwel het plaatsvinden van het schadetoe- brengende feit.

12. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden (waaronder hulppersonen) of niet tot de directie of bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Profilplast is Profilplast nimmer aansprakelijk.

13. Voor eventuele fouten, onvolkomenheden of gebreken in de advisering door derden is Profilplast nooit aansprakelijk.
14. Profilplast is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken of eigenschap- pen van producten die naar de op het moment van de bestelling bestaande inzichten niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. 15. Profilplast is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gegeven adviezen, geleverde zaken en/of het door Profilplast uitgevoerde werk niet de eigenschappen bezitten die voor het door de Afnemer beoogde gebruik nood- zakelijk zijn.

16. Profilplast is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door de wijze van laden en lossen en/of de wijze van opslag en/of de wijze van montage.

ARTIKEL 12: VRIJWARING TEGEN AANSPRAKEN
DOOR DERDEN
1. In geval de uitvoering van een overeenkomst plaatsvindt aan de hand van tekeningen, gegevens of adviezen door de Afnemer aan Profilplast verstrekt en indien hierdoor intel-

lectuele/industriële eigendomsrechten (waar- onder auteursrechten, octrooirechten, merk- rechten, modelrechten en/of andere rechten) van derden worden geschonden, is de Afnemer verplicht Profilplast tegen eventuele jegens Profilplast uit dien hoofde geldend te maken aanspraken te vrijwaren.

2. Indien een derde op grond van enig beweer- delijk recht als in art. 12.1 bedoeld tegen ver- vaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Profilplast reeds op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de verplichting van de Afnemer alle door Profilplast geleden schade, waaronder de gederfde winst aan Profilplast te vergoeden.

ARTIKEL 13: RECLAMATIES

1. Zodra zaken, adviezen, of facturen door de Afnemer zijn ontvangen, opdrachten of werk- zaamheden zijn uitgevoerd, dient de Afnemer te controleren, na te meten, te testen en vast te stellen of deze in elk opzicht in orde zijn, compleet zijn, of zij zijn voorzien van de juiste montagevoorschriften en/of gebruiksvoor- schriften en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling en/of opdracht.

2. Eventuele vaststellingen van zichtbare en/of meetbare en/of testbare gebreken of van on- volkomenheden dienen binnen 5 werkdagen na respectievelijk ontvangst van de zaken, adviezen, facturen of de uitvoering van de opdrachten of werkzaamheden schriftelijk bij Profilplast te zijn gemeld/gereclameerd, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

3. Vaststellingen van niet zichtbare en/of meet- bare en/of testbare gebreken of van onvolko- menheden dienen binnen 5 werkdagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ge- constateerd, schriftelijk bij Profilplast te zijn gemeld/gereclameerd, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

4. Het recht om te reclameren vervalt, indien de Afnemer niet binnen de hierboven ver- melde termijn heeft gereclameerd en/of de Afnemer Profilplast niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken of de onvolkomenheden te herstellen.

5. Reclamaties, waaronder begrepen reclama- ties ten aanzien van de garantieverplichtingen,

geven de Afnemer nimmer het recht nako- ming van zijn verplichtingen jegens Profilplast op te schorten.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1. Profilplast is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer, indien Profilplast daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, rechts- handeling of in het verkeer geldende opvattin- gen voor haar rekening komt.

2. Als overmacht zal gelden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten toedoen van Profilplast ontstaan en waarop Profilplast geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nor- male uitvoering van de overeenkomst door Profilplast geheel of gedeeltelijk wordt verhin- derd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van Profilplast, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan arbeids- krachten, brand, verstoring van energievoorzie- ningen, verkeersstoornissen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.. 3. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van Profilplast, is Profilplast gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbin- den, zonder dat Profilplast tot enige schade- vergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Profilplast bevoegd en aan het einde daarvan is Profilplast verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeel- telijke ontbinding van de overeenkomst.

4. Voor zoveel Profilplast ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Profilplast gerechtigd om het reeds nage- komen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehou- den deze factuur te voldoen als ware er sprake van een separate overeenkomst.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op de met Profilplast gesloten overeenkomst is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of ge- deeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepas- sing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwin- gend recht, is slechts de betrokken bepaling onverbindend. De bepaling wordt dan vervan- gen door een rechtens wel toelaatbare bepa- ling die de inhoud van de onverbindend verklaarde bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Profilplast gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die on staan naar aanleiding van door Profilplast gedane aanbiedingen, aan Profilplast verstrekte op- drachten of door Profilplast gegeven adviezen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Profilplast, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Profilplast mag van deze over- eengekomen bevoegdheidsregels afwijken en alsnog de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

ARTIKEL 16: VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Profilplast.